Raadsvergadering 14 februari 2013: CO2-scan ,onderwijs en motie Reestdal

GroenLinks is heel blij, dat er een CO2-scan voor heel de gemeente is uitgevoerd. Maar de ambitie die het college voorstelt, om in 2020 een reductie van 13 % te willen bereiken, kun je nauwelijks een ambitie noemen. Landelijk is er al een ambitie afgesproken van 20% reductie!! Ronduit heel teleurstellend.

emeentebelangen vond het wel heel realistisch wat het college voorstelde, en vond het helemaal niet nodig om met een CO2 reductieplan aan de gang te gaan. 

Groenlinks heeft vooral benadrukt dat burgers voorop lijken te lopen, wanneer we kijken naar goede burgernitiatieven zoals Reestdalenergie, duurzaamruinen, duurzaamansen, Ecodomus, enz, maar dat de gemeente er achteraan hobbelt. Bovendien laten we zo een kans liggen om ook als gemeente een win-winsituatie te creëren, door bijvoorbeeld plaatselijk (in samenwerking met alle burgerinitiatieven die er al liggen op dit gebied,  duurzame energie te produceren en de winst die dit oplevert te gebruiken voor leuke (duurzame) dingen.

Onderwijsdebat

GroenLinks heeft benadrukt dat het in standhouden van de kleine scholen geen beleidsuitganspunt moet zijn, maar de kwaliteit van het onderwijs.

Juist deze ochtend had de onderwijsraad geadviseerd aan de regering om kleine scholen ondr de 100 leerlingen te gaan sluiten.

Ook veel schoolbesturen en onderwijzers benadrukken de kwestbaarheid van de kleine scholen.  Met het oog op de krimp, en toekomstige bezuinigingen op de kleine-scholen-toeslag, is het de hoogste tijd om nu al na te denken over allerlei vormen van samenwerking voor de toekomst.

Motie GroenLinks Reestdal haalt het

 De Raad heeft een motie van GroenLinks aangenomen om de provincie Overijssel alsnog te bewegen het Reestdal binnen de Ecologische Hoofdstructuur te houden. Daarbij wordt Overijssel opgeroepen om alsnog de resterende 20% landbouwgrond op te kopen, zoals de provincie Drenthe aan de noordkant ook doet.  Dit was ooit samen afgesproken tussen de provincies. Wanneer een provincie nu afhaakt kan de verdere ontwikkeling van het beekdal tot uniek natuurgebied stagneren.  Cruciaal voor de ontwikkeling van het Reestdal tot bijzonder natuurgebied is de waterstand. Wanneer er nog landbouwgronden zijn, moet het waterpeil laag blijven. Maar voor bijzondere plantengroei moet het waterpeil hoger zijn. Het waterschap Reest en Wieden betreurt het standpunt van de provincie Overijssel ook.  

Voor GroenLinks was het een leuke  opsteker, dat het de raad mee kreeg. 

Erik Verheijen  Raadslid GroenLinks De Wolden