De raadsvergaderingen in de tweede helft van 2013

September 2013
GL was tevreden over het Openbaar Verlichtingsplan dat de Raad heeft vastgesteld.
Veiligheid, duurzaamheid en kosten zijn in balans gekomen.

GL heeft met succes gepleit voor het instellen van een raadswerkgroep sociaal domein.
Er is erg veel onzekerheid op het gebied van de decentralisaties in de zorg.
Maar de raad moet niet afwachten, zo was onze overtuiging, maar actief meedenken, burgers spreken om wie het gaat, en het college belangrijke aandachtspunten meegeven voor het nieuwe beleid. De Raadswerkgroep is nu druk bezig om een kadernota sociaal domein voor te bereiden voor een besprekening in de Raad in februari 2014.

GL was blij met de aandacht die er gekomen is voor het realiseren van een mooie brug over de Reest bij de Ommerweg. We hebben er lang op moeten wachten, maar nu lijkt er dan toch eindelijk schot in te komen.

Lees ook oktober, november en december.

Oktober

GL had evenals de coalitiepartijen een eigen motie om het zwembad in Ruinen een kans te geven en open te houden, de bezuinigingsopdracht te verdelen over de drie zwembaden, en de andere zwembaden ook bestuurlijk te verzelfstandigen. 

Deze motie is min of meer opgegaan in de motie van de coalitiepartijen, maar daar had de naam van GroenLinks ook onder kunnen staan..

GL was het eens met het college om binnen het fietspadenplan geen prioriteit 1 te geven aan een fietspad aan de Leeuwte. Er is zorgvuldig getoetst volgens de criteria die zijn vastgesteld.

GL was erg enthousiast over de cultuurhistorische advieskaart voor de gemeente.

Maar wij waren wel zeer teleurgesteld, dat hier geen bindend beleid aan vast wordt geknoopt. Per bestemmingsplan moet afgewogen gaan worden, of we rekening gaan houden met de cuktuurhistorische waarden. Wij waren erg voor doorvertaling van de cultuurhistorische advieskaart in voorschriften van het bestemmingsplan. Dan neem je de cultuurhistorische advieskaart pas echt serieus.

GL was content met het evenementenbeleid dat is vastgesteld. 

GL heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan bedrijventerrein Zuiderkerkes II

sterk gepleit voor aandacht voor duurzame ontwikkeling op het terrein vanaf het begin.

De duurzaamheidssubsidie voor starters vond GL een goed idee.

November

Tijdens de begrotingsvergadering heeft GL een amendement ingediend om zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen te plaatsen. De coalitiepartijen waren tegen.

Tevens hebben wij een motie ingediend om te onderzoeken of wij als gemeente de groene energie via een lokale coöperatie (lees : ReestdalEnergie) zouden kunnen inkopen. Om voor ons onduidelijke redenen waren de coalitiepartijen hier ook tegen.

En verder hadden wij een amendement ingediend, om ons nog niet vast te willen leggen op het bedrag van 180.000 Euro bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheken. Zij moeten immers nig met een uitgewrkte visie en plan komen. 

Het amendement haalde het niet, maar het bedrag is straks wel eventueel opnieuw bespreekbaar. 

Bij de bespreking van de Evaluatie van het Wmo beleid heeft GroenLinks met klem aan het college gevraagd om een goede visie te ontwikkelen op de vraag hoe je mantelzorgers en vrijwilligers goed kunt ondersteunen op allerlei gebied. Zij worden in de toekomst steeds belangrijker, maar dan moet je ze wel weten te werven  en te koesteren. 

Bij de bespreking van het afvalbeheer heeft GL aangegeven  de kanteling in denken heel erg goed te vinden: niet meer spreken over afval maar over waardevolle grondstoffen. De Wolden presteert al redelijk goed op het gebied van afvalscheiding. Maar het kan altijd nog beter. 

Zo valt er op het gebied van de aparte inname van kleding nog veel winst te behalen.

De frequentie van de inname van de grijze bak restafval kan omlaag.

Het is een goede zaak als burgers een container krijgen voor het plastic.

December

GL heeft samen met D66 erg gepleit om een kans te geven aan  het burgerinitiatief om het Wheemhuus te gebruiken voor muzikale doeleinden, waarbij tevens het markante gebouw bewaard kan blijven. De raad geeft het een voorwaardelijke kans en daar zijn we blij mee. 

GL was gereserveerd over het economisch actieplan. Er is 20.000 Euro uitgetrokken om een plan te maken maar in  het plan stonden niet erg veel echte acties.  En de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en locale overheid die beoogd  wordt,  bergt ook gevaren in zich. Daarom waren we gereserveerd. Maar natuurlijk moet de lokale overheid, waar mogelijk, de plaatselijke economie stimuleren, voor zover we daar invloed op hebben.  Maar wij misten in het plan aandacht voor vernieuwing in het economisch denken en vergroening van de economie.